ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2566 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ตรวจสอบ คุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีสมาชิกสนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามหน่วยสรรหาที่ครบวาระ ดังนี้

หน่วยสรรหาที่ 4 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอพนมสารคาม มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
หมายเลข 1. นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ

หน่วยสรรหาที่ 6 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอท่าตะเกียบ มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
หมายเลข 1. นางชนันธร เสียงล้ำ

หน่วยสรรหาที่ 8 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
หมายเลข 1. นายราเชน ฟุ้งสวัสดิ์

หน่วยสรรหาที่ 9 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางปะกง มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
หมายเลข 1. นายไตรเทพ ยุตติธรรม

หน่วยสรรหาที่ 10 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
หมายเลข 1. นายกานต์ การะนันต์

หน่วยสรรหาที่ 12 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในเขตอำเภอคลองเขื่อน มีผู้สมัคร 1 ราย คือ
หมายเลข 1. นางศิริพร สุขประเสริฐ

หน่วยสรรหาที่ 13 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ มีผู้สมัคร 2 ราย คือ
หมายเลข 1. นายปราโมทย์ ตันดี
หมายเลข 2. นางอาภรณ์ วงษ์ภาษ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์)
รองประธานฯ คนที่ 1 แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด