ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวั ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติกำหนด หลักเกณฑ์การ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. และข้อ 116. ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติ เปลี่ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ การให้เ ...


image description

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 31 ต ...