ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 31 ต ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 ระเบียบกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 3 ข้อ 6. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. ...


image description

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ได้เริ่มตำเนินการโครงการ เงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ...


image description

อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด โดยให้สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ ...