ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะมีการอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การตรวจสอบเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูล ของ ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวด 4 ข้อ 10. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝาก จ ...


image description

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสมาชิก ที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ เม ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่. 13/2565. ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 72. และข้อ 107. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2 ...