ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 3 ข้อ 6. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 5. และข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวดที่ 4 ข้อ 10 การรับฝากเงิน ประกอบกับมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มีมตีให้สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนรวมกับเงินฝากทุกประเภทได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนโดยถ้าหักเงินเดือนทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินตามประกาศสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด โทร. 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด