ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเหรา จำกัด เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน โครงการเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1)

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ได้เริ่มตำเนินการโครงการ เงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 33) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 มีมติ ยกเลิก การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน โครงการเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่อนแปลง

หากสมาชิกท่านใมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา: จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด