ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์

อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด โดยให้สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการ ดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ เงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ โดยให้สมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. ให้สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นติดต่อสหกรณ์ภายใน 7 วัน (ทำการ) นับจากวันที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอน

2. แจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานที่จะย้ายหรือโอนไปรับราชการใหม่ และประสงค์จะ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยต้องแนบสำเนาคำสั่งย้ายหรือโอน (ภายใน 15 วัน รวมวันหยุด) ทั้งนี้สมาชิก จะต้องเป็นผู้ติดตาม และประสานงานการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ด้วยตนเอง

3. ทั้งนี้ ในระหว่างการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ต้องส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ต้นเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าการโอนสมาชิกภาพจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดขอทราบผลการพิจารณาการ รับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 60 วัน (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม

5. หากไม่ได้รับการติดต่อจากสหรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีเหตุขัดข้องสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้สมาชิกแจ้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ทราบก่อนครบกำหนดล่วงหน้า 3 วันทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด