ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

ด้วย ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 33) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 อนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษา บุตรสมาชิก ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 188 ทุน เป็นเงิน 268,000 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 38 ทุน เป็นเงิน 38,000 บาท

2. ระดับชั้นประถมศึกษาบีที่ 4 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 28 ทุน เป็นเงิน 28,000 บาท

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 46 ทุน เป็นเงิน 69,000 บาท

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช.1 ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 38 ทุน เป็นเงิน 57,000 บาท

5. ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1/ปวส.1 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 38 ทุน เป็นเงิน 76,000 บาท

รวม 188 ทุน เป็นเงิน 268,000 บาท

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด