ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนคงเหลือ

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พุ.ศ. 2566 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ประกาศให้ สมาชิกผู้กู้เมื่อหักรายจ่ายทุก อย่างแล้วต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดังนี้

วัน เดือน ปีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้อย (%)
1 ต.ค. 2566 15
1 เม.ย. 256720
1 ต.ค. 256725
1 เม.ย. 256830


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด