ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ คัดเลือก คือ

น.ส.ศิริธิดา โชติ เลขประจำตัวสอบ 001

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด