ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ดังนี้

1. น.ส.ศิริธิดา โชติ เลขประจำตัวสอบ 001

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะดำเนินการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนำบัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบด้วย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการสอบ ภาคปฏิบัติมาด้วย

2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องส่งรายงานผลตรวจเครดิตบูโร ให้สหกรณ์ฯ ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด