ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ด้วยเป็นการสมควรปรับอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 038-516731, 096-9743218

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด