ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 33) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ดังต่อไปนี้

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
- ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 / ปวส.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า

ยื่นเอกสารขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 ได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าหมดสิทธิ์ โดยเอกสารประกอบด้วย

1. แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก
3. หนังสือรับรอง หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่สามารถระบุได้ว่ากำลังศึกษา อยู่ในระดับนั้น จริง

โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ พิเศษ ในวันที่ 18 กันยายน 2566

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด


ดาวน์โหลดเอกสาร