ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตราโดย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบให้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จึงประกาศรับสมัครบุคคลดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 14,730.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,790.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 หมวด 2 อัตรา เงินเดือนและค่าจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก ตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(11) สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
(12) กรณีผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ในด้านการบัญชี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เลขที่ 46/53-54 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ)สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-516731 และ 096-9743218

4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมานในวันสมัครสอบคัดเลือก
(1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด กำหนด
(2) ใบแสดงผลการศึกษา หรือระเบียบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทาง การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(3) ใบรับรองแพทย์ ตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ข้อ 2.1 (3) ที่ออกให้ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า อย่างละ 1 ฉบับ
(7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่าย ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
(8) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(9) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 50 บาท
(ค่าธรรมเนียมสมัคร สหกรณ์ฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีสหกรณ์ฯ จะออกประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครในครั้งนี้เท่านั้น)

ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด, Facebook และทาง http://www.ccomophcoop.com

วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
ดำเนินการสอบวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- เวลา 09.00 น. - 10.00 น. สอบข้อเขียน
- เวลา 10.00 น. - 11.00 น. สอบปฏิบัติ
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึง ถือว่าเป็นผู้สอบได้
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการสรรหายุคคลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด แต่ถ้ามี การจัดสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด, Facebook และทาง http://www.ccomophcoop.com

8. การรายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 รายงานตัว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัว สหกรณ์ๆ จะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับถัดไปแทน

9. การบรรจุแต่งตั้ง
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะเริ่มทดลองการปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 3 เดือน และหากผ่าน การทดลองการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
9.2 การบรรจุเป็นลูกจ้างทดลองงาน ไม่เป็นข้อผูกมัดสหกรณ์ฯ ให้จำต้องบรรจุเป็น เจ้าหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใด และผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องจัดหาหลักประกันการทำงานตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด
9.4 ในระหว่างเป็นลูกจ้างทดลองงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากต้องการออก จากงานก่อนครบกำหนดการเป็นลูกจ้างทดลองงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
9.5 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้น บัญชี แต่หากมีการจัดสอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

10. หลักประกัน
เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ฯ เนื่องจากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องรับผิดในระหว่างปฏิบัติงานในสหกรณ์ จะต้องหาหลักประกัน ดังนี้
10.1 มีเงินสดจำนวนไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่และ ลูกจ้างได้รับเป็นประกัน "ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกรับหลักประกันการ ทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2551" หรือ
10.2 มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ หรือบัญชีเงินฝากมาจำนำ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนดเพื่อประกันความเสียหายในการทำงาน เมื่อคำนวณจำนวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกัน แล้ว ต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ได้รับ


ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด