1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง เงินรับฝากออมทรัพย์ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง เงินรับฝากออมทรัพย์ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวด 4 ข้อ 10. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ว่าด้วยเงินรับฝาก จากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน และมติคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีมติให้สมาชิกสามารถเปิดบัญชี หรือฝากเงินออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มเติมได้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อคน โดยไม่รวมกับที่สมาชิกได้หักผ่านเงินเดือนไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายชาญเลขา กุลละวณิชย์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด