ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ดังนี้
1. น.ส.ชลดา ล้อเจริญ
เลขประจำตัวสอบ 001
2. น.ส.พีระญา แผ่เผื่อ
เลขประจำตัวสอบ 002
3. น.ส.วิรากานต์ เฉลิมสุขศรี
เลขประจำตัวสอบ 003

สหกรณ์ฯ จะดำเนินการสอบในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดขอให้ผู้สิทธิสอบคัดเลือกนำบัตรประจำตัวสอบมาในวัน สอบด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์)
รองประธานฯ คนที่ 1 แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด