1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 34 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ คณะกรรมการพิจารณางินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ ลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการ จัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้มีอำนาจลงนาม รับทราบรายงานกิจการ ผลการ ปฏิบัติงาน รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่กายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567