1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 132566 เพื่อพิจารณาร่างจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 พิจารณาร่างอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีการเงิน 2567 พร้อมทั้ง พิจารณาแผนงาน / โครงการประจำปี 2567 เพื่อวางแนวทางในการดำเนินการต่อไป โดยเน้น ย้ำให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งของ สหกรณ์ฯ และสมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คำแนะนำจากที่ปรึกษา จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางจินตนา ฟุ้งเฟื่อง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชี นางสาวกนกพร ช้างทิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2566