1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2566 เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 โดยสำนักงานสุรางค์ ปราสาททอง ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อ/ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก การเตรียมความ พร้อมการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเน้นย้ำให้ กรรมการเจ้าหน้าที่ ทุก ท่น ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั่งของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2566