1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 8 /2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมพันธ์ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ พร้อมทั้งรับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย ฐานะ การลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่กายใต้กฎ ระเบียบต่ง ๆ ด้วย โดยเนันย้ำให้ กรรมการ/ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ฯ และสมาชิกควบคู่ ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566