1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 7 /2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา เงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง คณะกรรมการคัดเลือกและทำลายเอกสาร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งรับทราบรายงานกิจการ ผลการปฏิบัติงาน รายงานประมาณการรายรับ- รายจ่าย ฐานะการลงทุน พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่-ลาออก เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่กายใต้กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยเนันย้ำให้ กรรมการเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งของสหกรณ์ฯ และ สมาชิก ควบคู่ไปด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566