1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอมรมครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยวิทยากรจากสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา, การคำนวณเงินบำนาญหลังเกษียณ โดยนายเดชชัย สินเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พิเศษ สสจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงาน, การใช้งานโปรแกรม Smart Member โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ฉะเชิงเทรา และการใช้งานโปรแกรม สสธท. โดยนายฉลาด บุญจันทร์ กรรมการสหกรณ์ฯ ในการนี้ นายชาญเลขา กุลละ วณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน และเพื่อพัฒนา ศักยภาพขององค์กรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน

โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ