ข่าวประชาสัมพันธ์


image description

สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดการเกิดทุจริต ชมคลิปวิดีโอการใช้งาน ที่มา กรมตรวจบัญชีสหก ...


image description

โครงการเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดิน (ระยะที่ 1) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนกว่ายอดเงินระยะที่ 1 จำนวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ...


image description

สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสธท.) และไม่ได้ให้หักค่าต่ออายุสมาชิกจากเงินปันผลขอให้ดำเนินการนำส่งได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หาก ...