1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัต หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด ชุดที่ 31 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ด้วยเป็นการสมควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังนี้

1. เงิบฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.25 ต่อปี ลดลงเหลีอร้อยละ 1.00 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 1.75 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 1.25 ต่อปีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โทรศัพท์ 0-3851-6731ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด