1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด