1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. สวัสดิการรางวัลพิเศษด้านการศึกษาสำหรับสมาชิก/บุตรของสมาชิก

สวัสดิการรางวัลพิเศษด้านการศึกษาสำหรับสมาชิก/บุตรของสมาชิก

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิก บุตรสมาชิก และบุตรบุญรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เข้ารับการแข่งขันต่างๆ ในปีบัญชีนั้นๆ ดังนี้

  1. รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ อันดับที่ 1-3 รางวัลละ 1,000 บาท
  2. เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ รางวัลละ 2,000 บาท

หลักฐานประกอบคำขอรับสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาใบประกาศ / เกียรติบัตร
  3. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร
ยื่นหลักฐานขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการแข่งขัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการรางวัลพิเศษด้านการศึกษาสำหรับสมาชิก/บุตรของสมาชิก