สวัสดิการมงคลสมรส

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกที่สมรส และ จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้นไป จำนวน 1,000 บาทเพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรส