1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
  1. เป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 50 ปีและ 55 ปีบริบูรณ์
  2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี สหกรณ์จะจ่ายให้เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสดจำนวน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชา / กรรมการประจำอำเภอ ลงนามรับรองแสดงความเห็นว่าเป็นโสดจริง

ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด