1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

วงเงินกู้

- ไม่เกินจํานวนหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

หลักเกณฑ์

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 2. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้
 3. ส่งชําระคืนภายใน 144 งวด

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกันดังนี้
  วงเงินกู้ (บาท)จำนวนผู้ค้ำประกัน
  50,000 บาทหรือน้อยกว่า1 คน
  50,001 - 200,000 บาท2 คน
  200,001 - 700,000 บาท3 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. หลักฐานการเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่น เช่น
  2.1 สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
  - สําเนาสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์ โดยข้อมูลในสมุดคู่ฝากต้องเป็นปัจจุบัน หรือ
  -Statement ของธนาคาร
  2.2 ธนาคารอื่น ๆ
  - Statement ของธนาคาร ที่ระบุยอดหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน หรือ
  - สําเนาใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร หรือ
  - หนังสือกู้เงินธนาคาร
  2.3 บัตรเครดิต
  - ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตรอบบัญชีปัจจุบัน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 1. เมื่อสมาชิกทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการนําใบเสร็จรับเงิน หรือ สําเนาสมุดบัญชีคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย (แล้วแต่กรณี) ส่งให้สหกรณ์ โดยมิชักช้า
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการชำระหนี้สถาบันการเงิน