1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สามัญ

การบริการด้านเงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้

 1. เป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน
 2. ต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนงวดที่ทำสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้
 3. จำนวนเงินกู้ จำนวนทุนเรือนหุ้น การค้ำประกัน และ การส่งชำระคืน มีดังนี้
  วงเงินกู้(บาท) 
  ต้องมีทุนเรือนหุ้น (บาท)
  จำนวนผู้ค้ำประกัน
  จำนวนงวดที่ส่งชำระ

  ไม่เกิน  50,000

  ไม่กำหนด
  (เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน)

  1  คน

  144 งวด

  ไม่เกิน 100,000

  10,000 - 29,999

  2  คน

  ไม่เกิน 300,000

  30,000 - 49,999

  3  คน

  ไม่เกิน 500,000

  50,000 - 79,999

  ไม่เกิน 800,000

  80,000 - 99,999

  4  คน

  ไม่เกิน 1,000,000

  100,000 - 149,999

  5  คน

  ไม่เกิน 1,500,000

  150,000 - 199,999

  ไม่เกิน 2,000,000

  200,000 - 249,999

  ไม่เกิน 2,500,000

  250,000 - 299,999

  ไม่เกิน 3,000,000

  300,000 ขึ้นไป

  6 คน


  หรือร้อยละ 60 ของเงินเดือน x จำนวนงวดที่ส่งชำระคืน (สูงสุด 144 งวด) แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่า
 4. ถ้าผู้กู้ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น


หรือร้อยละ 60 ของเงินเดือน x จำนวนงวดที่ส่งชำระคืน (สูงสุด 144 งวด) แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่า

จำนวนเงินให้กู้

3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกัน

กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน

- กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา
 • วงเงิน    50,000 บาทหรือน้อยกว่า  ใช้ผู้ค้ำ 1 คน
 • วงเงิน    50,001-  100,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำ 2 คน
 • วงเงิน   100,001-  500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 3 คน
 • วงเงิน   500,001-  800,000 บาทใช้ผู้ค้ำ 4 คน
 • วงเงิน   800,001-2,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 5 คน
 • วงเงิน 2,500,001-3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 6 คน


เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน ดังนี้

 1. คำขอกู้เงินสามัญ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงามลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
 3. เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในคำขอกู้เงิน
 4. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้

 ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ
ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน


เอกสารประกอบการทำสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสามัญ
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สำเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาใบมรณบัตร / เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันถ้ามี)

เอกสารประกอบ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทน

 • หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้
    ดาวน์โหลดได้ทาง : ไฟล์หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้กู้


สำหรับสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว)

 1. เป็นสมาชิกแล้ว 3 เดือน
 2. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 3. การค้ำประกันการกู้สามัญ

  - ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
  - สมาชิกสมทบไม่สามารถ ค้ำประกันบุคคลได้


หมายเหตุ ทั้งนี้วงเงินกู้ทั้งสามัญ และฉุกเฉิน รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสามัญ