1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถจักรยาน/จักรยานยนต์

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถจักรยาน/จักรยานยนต์

วงเงินกู้

ไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้
 3. ส่งชําระคืนภายใน 60 งวด

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกขอกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ให้มีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิกสามัญจํานวน 1 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. ใบเสนอราคาสินค้าของร้านค้า / บริษัท ที่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (พร้อมระบุรายละเอียด) ต้องเป็นร้านค้า / บริษัท ภายในจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกัน 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี) 


หมายเหตุ :
 1. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเช็คในนามร้านค้า / บริษัท ที่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 2. หลังจากสมาชิกทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการนําใบเสร็จรับเงินส่งให้สหกรณ์ โดยมิชักช้า
 3. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการซื้อจักรยาน/จักรยานยนต์/เครื่องมือสื่อสาร/คอมพิวเตอร์