ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ประสานงานสสธท.สอ.สธ.จ.ฉะเชิงเทรา

image description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 13/2566 รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ พ้นสภาพ ทั้งของ ...


image description

วันนี้ 17 ตุลาคม 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานศูนย์ประสานงาน และนายปราโมทย์ ตันดี กรรมการ มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายสายรุ้ง พลดงนอก เลขทะเบียน 137486 เป็นจำนวนเงิน 1,003,133.26 บาท ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนางจารุณี กาญจนกัณโห เป็นจำนวนเงิน 1,011,723.05 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสตางค์) ในนามศูนย์ปร ...


image description

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6 /2566 เพื่อติดตามความคืบหน้า การขอรับเงินสงเคราะห ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนางปิยากร เขียวเจริญ เป็นจำนวนเงิน 1,014,335.99 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ในนามศ ...