ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์ประสานงานสสธท.สอ.สธ.จ.ฉะเชิงเทรา

image description

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6 /2566 เพื่อติดตามความคืบหน้า การขอรับเงินสงเคราะห ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนางปิยากร เขียวเจริญ เป็นจำนวนเงิน 1,014,335.99 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ในนามศ ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนายสมทรง งามพิพัฒน์ เป็นจำนวนเงิน 1,014,597.01 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ในนามศูนย์ป ...


image description

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนางวิไลลักษณ์ วิริยะพันธ์ุ เป็นจำนวนเงิน 1,008,662.22 บาท (หนึ่งล้านแปดพันหกร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ในนา ...