1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 2. เงินชำระหนี้งวดแรก รวมกับดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ 
 3. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. หากประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนงวดที่ส่งชำระ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินยอดหนี้

ระยะเวลาชำระหนี้

72 งวด

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกันเงินกู้

กู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้น ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

กู้เกินทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้คำ้ประกันดังนี้

- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือน้อยกว่า  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
- วงเงินไม่เกิน 50,001- 200,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน
- วงเงินไม่เกิน 200,001- 700,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน

เอกสารประกอบการกู้ 

 1. แบบคำขอกู้เงินฯ 
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้
 3. เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในใบคำขอกู้เงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ
 5. หลักฐานการเป็นหนี้ ตัวอย่างเช่น
  สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
       - สำเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ โดยข้อมูลในสมุดต้องเป็นปัจจุบัน หรือ
       - Statement ของธนาคาร
  ธนาคารอื่น ๆ
       - Statement ของธนาคาร ที่ระบุยอดหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน หรือ
       - สำเนาใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร หรือ - หนังสือกู้เงินของธนาคาร
  บัตรเครดิต
       - ใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตรอบบัญชีปัจจุบัน

ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน 

 

การทำสัญญาเงินกู้ เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือสัญญากู้เงิน 
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี)  
 6. หลังจากสมาชิกทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการนำใบเสร็จรับเงินส่งให้สหกรณ์โดยมิชักช้า


หมายเหตุ สหกรณ์จะจ่ายเงินตามยอดหนี้คงเหลือตามเอกสารที่แนบเท่านั้นดาวน์โหลดเอกสาร