1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สามัญ

การบริการด้านเงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้

 1. เป็นสมาชิกแล้ว 3 เดือน
 2. ต้องส่งชำระเงินกู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% ของจำนวนงวดที่ส่งชำระ
 3. วงเงินกู้สามัญ
วงเงินกู้(บาท) 
ต้องมีทุนเรือนหุ้น (บาท)
จำนวนผู้ค้ำประกัน
จำนวนงวดที่ส่งชำระ

ไม่เกิน  50,000

ไม่กำหนด
(เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน)

1  คน

100 งวด

50,001–100,000

10,000

2  คน

100,001-200,000

30,000

200,001-300,000

50,0003  คน

300,001-400,000

80,000

400,001-500,000

100,000

500,001–700,000

มากกว่า 100,000

700,001–800,000

"

4  คน

120 งวด

800,001–1,000,000

"

5  คน

1,000,001–1,200,000

200,000

1,200,001–1,500,000

300,000

5 คน

150 งวด

1,500,001–2,000,000

600,000

6 คน


หรือ 60% ของเงินเดือน x จำนวนงวดที่ส่งชำระคืน (สูงสุด 150 งวด) แล้วแต่อย่างใดน้อยกว่า

จำนวนเงินให้กู้

2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกัน

กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน

- กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • สมาชิก 1 คน ค้ำประกันได้ 5 สัญญา
 • วงเงิน    50,000 บาทหรือน้อยกว่า  ใช้ผู้ค้ำ 1 คน
 • วงเงิน    50,001-  200,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำ 2 คน
 • วงเงิน   200,001-  700,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 3 คน
 • วงเงิน   700,001-  800,000 บาทใช้ผู้ค้ำ 4 คน
 • วงเงิน   800,001-1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 5 คน
 • วงเงิน 1,500,001-2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ 6 คน


เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน ดังนี้

 1. คำขอกู้เงินสามัญ
 2. สำเนาบัตรประชาชน /ข้าราชการ /พนักงานของรัฐ
 3. เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในคำขอกู้เงิน
 4. ผู้บังคับบัญชาลงนามบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1 ฉบับ
 5. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้

 ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ
ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน


การทำสัญญาเงินกู้ เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสามัญ
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 5. สำเนาทะเบียนหย่า / เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาใบมรณบัตร / เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี)

เอกสารประกอบ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทน

 • หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้
    ดาวน์โหลดได้ทาง : ไฟล์หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้กู้


สำหรับสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว)

 1. เป็นสมาชิกแล้ว 3 เดือน
 2. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 3. การค้ำประกันการกู้สามัญ

  - ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
  - สมาชิกสมทบไม่สามารถ ค้ำประกันบุคคลได้


หมายเหตุ ทั้งนี้วงเงินกู้ทั้งสามัญ และฉุกเฉิน รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นดาวน์โหลดเอกสาร