1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์ป้ายแดง

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์ป้ายแดง

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 2. หากสมาชิกที่อายุเกิน 55 ปี ประสงค์จะขอกู้ให้ส่งชำระได้ไม่เกินวันเกษียณอายุราชการ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 3. เงินชำระหนี้งวดแรก รวมกับดอกเบี้ย ค่าหุ้นรายเดือน รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ 
 4. ได้รับการรับรองจากกรรมการหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา 
 5. ค่าจดทะเบียน, ค่าประกันภัยประเภท 1 และ พ.ร.บ. สมาชิกเป็นผู้ดำเนินการเอง 
 6. เมื่อดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ สมาชิกต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียน และโอนกรรมสิทธิ์ ให้สหกรณ์เป็นผู้เก็บรักษา จนกว่าจะหมดภาระหนี้สินในโครงการฯ 
 7. สหกรณ์ฯ จะคิดค่าดำเนินการคันละ 200 บาท และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 8. สมาชิกต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนมาให้สหกรณ์ฯ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันทำสัญญา 
 9. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 10. หากสมาชิกประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องชำระหนี้เก่าให้หมดก่อน

จำนวนเงินให้กู้

1,000,000 บาท

ระยะเวลาชำระหนี้

72 งวด

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกันเงินกู้

วางเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่ารถยนต์ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน 

กู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

- วงเงิน 1- 500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 

- วงเงิน 500,001-1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

เอกสารประกอบการกู้ 

 1. แบบคำขอกู้เงินฯ 
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และ เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในคำขอกู้เงิน 
 3. ใบเสนอราคาของบริษัท (พร้อมค่าจดทะเบียน,ค่าประกันภัยประเภท 1 และ พ.ร.บ.) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้กู้ 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน

การทำสัญญาเงินกู้ เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือสัญญากู้เงิน 
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี) 
 6. หลังจากสมาชิกทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการนำใบเสร็จรับเงิน ส่งให้สหกรณ์โดยมิชักช้า

 หากสมาชิกประสงค์จะใช้ใบคู่มือจดทะเบียน (ฉบับจริง) ให้สมาชิกทำหนังสือแสดงความจำนง เสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  เพื่อพิจารณาต่อไปดาวน์โหลดเอกสาร