1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการ เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้กู้ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 2. หากสมาชิกที่อายุเกิน 55 ปี ประสงค์จะขอกู้ให้ส่งชำระได้ไม่เกินวันเกษียณอายุราชการ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 3. สมาชิกที่เข้าโครงการต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักภายใน 90 % ของเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ 
 4. ได้รับการรับรองจากกรรมการหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา 
 5. ค่าจดทะเบียน, ค่าประกันภัยประเภท 3 และ พ.ร.บ. สมาชิกเป็นผู้ดำเนินการเอง
  - เอกสารทางสหกรณ์ฯ กำหนด
  - รูปถ่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ
  - ค่ามัดจำการจอง ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และจัดทำประกันภัยชั้น 1 ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี และ ค่าดำเนินการใด ๆ สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในครั้งแรก สำหรับปีต่อไปสมาชิกต้องชำระภาษีรถยนต์ประจำปี และ พ.ร.บ.โดยสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ 
 6. เมื่อดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ สมาชิกต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียน และโอนกรรมสิทธิ์ ให้สหกรณ์เป็นผู้เก็บรักษา จนกว่าจะหมดภาระหนี้สินในโครงการฯ
 7. สหกรณ์ฯ จะคิดค่าดำเนินการคันละ 200 บาท และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. เสนอผู้บังคับบัญชาบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 9. หากสมาชิกประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องชำระหนี้เก่าให้หมดก่อน

จำนวนเงินให้กู้

500,000 บาท

ระยะเวลาชำระหนี้

72 งวด

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศสหกรณ์

หลักประกันเงินกู้

กู้โดยใช้ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ - วงเงิน 1- 500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน

เอกสารในการยื่นขอกู้เงิน ดังนี้

 1. แบบคำขอกู้เงินฯ 
 2. ใบเสนอราคารถยนต์ (บริษัท/บุคคล)พร้อมระบุรายละเอียด
  - กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้ใบเสนอราคาตามรูปแบบของบริษัทนั้น ๆ
  - กรณีเป็นบุคคล ใช้ใบเสนอราคามตามรูปแบบของสหกรณ์ฯ 
 3. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และ เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจำเดือนคงเหลือสุทธิในคำขอกู้เงิน 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้กู้ 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 
 6. รูปถ่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างละ 1 รูป ประกอบด้วย
  - รูปถ่ายด้านหน้าพร้อมเปิดฝากระโปรงรถ(เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน)
  - รูปถ่ายด้านหลัง(เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน)
  - รูปถ่ายด้านข้างซ้าย
  - รูปถ่ายด้านข้างขวา
 7. สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (พร้อมรับรองสำเนา)

ผู้กู้ต้องส่งใบคำขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบคำขอกู้เงินมาที่สหกรณ์ฯ ก่อนวันพิจารณาอย่างน้อย 4 วัน 

การทำสัญญาเงินกู้ เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 1. เอกสารในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด 
 2. หนังสือสัญญากู้เงิน 
 3. หนังสือค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน 
 5. สำเนาทะเบียนหย่า/เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาใบมรณบัตร/ เอกสารเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ถ้ามี) 
 6. หลังจากสมาชิกทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการนำใบเสร็จรับเงิน และสมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มจริงส่งให้สหกรณ์โดยมิชักช้า


หากสมาชิกประสงค์จะใช้ใบคู่มือจดทะเบียน (ฉบับจริง) ให้สมาชิกทำหนังสือแสดงความจำนง เสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เพื่อพิจารณาต่อไปดาวน์โหลดเอกสาร