1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก

วงเงินกู้

ไม่เกิน 500,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. ส่งชำระคืนภายใน 144 งวด
 3. ต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนงวดที่ทำสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้
 4. สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 2 ราย โดยต้องมีตำแหน่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินโครงการสวัสดิการค่าครองชีพ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทำสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการค่าครองชีพ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สำเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล / สำเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)


หมายเหตุ :
 1. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ