1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก

วงเงินกู้

ไม่เกิน 500,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 2 ราย โดยต้องมีตำแหน่งอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

หลักประกัน

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. ส่งชำระคืนภายใน 144 งวด
 3. ต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนงวดที่ทำสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้
 4. สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินโครงการสวัสดิการค่าครองชีพ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทำสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการค่าครองชีพ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สำเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล / สำเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)


หมายเหตุ :
 1. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ