1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. สวัสดิการทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ

สวัสดิการทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ ดังนี้

  1. ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง จ่ายให้รายละ 30,000 บาท
  2. สูญเสียมือ - เท้า - ดวงตา ทั้ง 2 ข้าง หรือ 2 อย่างขึ้นไป จ่ายให้รายละ 30,000 บาท
  3. สูญเสียมือ - เท้า - ดวงตา ข้างใดข้างหนึ่ง หรือ 1 อวัยวะ จ่ายให้รายละ 15,000 บาท

หลักฐานประกอบคำขอรับสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาสมุดจดทะเบียนผู้พิการ (พร้อมฉบับจริง)


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับสวัสดิการทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ