1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้สูงวัย

สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้สูงวัย

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงวัยให้แก่สมาชิก ดังนี้

  1. สมาชิกที่มีอายุครบ 70ปี และ 80 ปี ให้ได้รับครั้งละ 1,000 บาท
  2. สมาชิกที่มีอายุครบ 90 ปี ให้ได้รับครั้งละ 2,000 บาท
  3. สมาชิกที่มีอายุครบ 100 ปี ให้ได้รับครั้งละ 10,000 บาท

หลักฐานประกอบคำขอรับสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้สูงวัย