1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. สวัสดิการเยี่ยมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

สวัสดิการเยี่ยมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเกิน 72 ชั่วโมง (3วัน) จำนวน 1,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี

หลักฐานประกอบคำขอรับสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาใบรับรองแพทย์


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล