สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 0 – 5 ปี ได้รับ 30,000 บาท
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 – 10 ปี ได้รับ 40,000 บาท
- เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับ 50,000 บาท และพวงหรีด 1,000 บาท
ญาติสายตรงของสมาชิกเสียชีวิต (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรสมาชิก) ได้รับ 2,000 บาท และพวงหรีด 1,000 บาท

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  1. สำเนาใบมรณบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงิน
  3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ยื่นหลักฐานขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ