1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ให้สมาชิก รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ หลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับจาก วันที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ เมื่อพ้นกำหนด


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์