สวัสดิการเพื่ออุปสมบท

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการอุปสมบทให้สมาชิก รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบ ทางราชการ หรือสำเนาใบสุทธิที่ได้แสดงว่าได้อุปสมบท ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับจาก วันที่ลาสิกขาบท เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการอุปสมบท