สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ให้แก่สมาชิก ครอบครัวละ 1,000 บาทต่อครั้ง

หลักฐานประกอบคำขอรับเงินสวัสดิการ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
  3. สำเนาสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) ยื่นหลักฐานดังกล่าวขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันคลอด เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่