1. หน้าแรก
  2. บริการของสหกรณ์/สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  3. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้
  1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
  5. ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 / ปวส.ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
  1. กรณีเรียนซ้ำชั้น มีสิทธิรับทุนแค่ครั้งเดียว
  2. จำนวนเงิน และจำนวนทุนฯ แต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสิทธิในปีนั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร


ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก