1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการเงินกู้พิเศษ เพื่อการประกอบอาชีพ

การบริการเงินกู้พิเศษ เพื่อการประกอบอาชีพ

วงเงินกู้

ไม่เกินจำนวนหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 2. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ก่อนที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายเงินกู้ และต้องคงสมาชิกภาพไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเงินกู้
 3. สมาชิกที่จะเข้าโครงการเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักภายใน 90% ของเงินเดือน
 4. สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อปี
 5. ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้
  1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 70 ปี ตามระเบียบของสหกรณ์
  2. สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 60 ปี
 6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดจำนอง สมาชิกจะเป็นผู้ชำระเอง
 7. ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน และ / หรือ สิทธิพึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์
 8. สมาชิกจะต้องส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้เป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายจะเท่ากับจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่
 9. เงินกู้ประเภทนี้ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน

หลักประกัน

 1. โฉนดที่ใช้จดจำนองกับสหกรณ์
 2. อสังหาริมทรัพย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินจากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินตามโครงการฯ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิและผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือน
 2. แผนประกอบการธุรกิจโดยละเอียด
 3. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือบริษัทประเมินที่จดทะเบียนถูกต้อง
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 5. แผนที่สังเขปที่ตั้งของที่ดิน
 6. ภาพถ่ายบ้านและที่ดินทุกด้าน (ภาพสี)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้กู้ และคู่สมรส (นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส (นำตัวจริงมาแสดงด้วย)
 9. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) นำตัวจริงมาแสดงด้วย
 10. สลิปเงินเดือนของผู้กู้ เดือนล่าสุด
 11. หลักฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

หมายเหตุ
(1) คำว่า “คู่สมรส” ให้หมายความรวมทั้งชายหญิงที่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และชายหญิงที่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันด้วย
(2) หากผู้กู้ไม่มีคู่สมรส ให้ระบุข้อความว่า “ไม่มีคู่สมรส” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารหนังสือกู้เงินด้านหลังที่มีข้อความ “คำยินยอมของคู่สมรส”
(3) ให้ผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. สัญญาเงินกู้พิเศษ
 3. สัญญาจำนำ
 4. ในกรณีที่จำนองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการกู้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยระบุชื่อสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้กู้เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ