1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการเงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

การบริการเงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

วงเงินกู้

ไม่เกินจำนวนหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. ต้องเป็นสมาชิกที่ส่งชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 2. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ก่อนที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายเงินกู้ และต้องคงสมาชิกภาพไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเงินกู้
 3. สมาชิกที่จะเข้าโครงการนี้ต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักภายใน 90% ของเงินเดือน
 4. สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยหลังแรก ร้อยละ3.25 ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน หลังที่สอง ร้อยละ4.25 ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน
 5. ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้
  • สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 70 ปี ตามระเบียบของสหกรณ์
  • สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 60 ปี
 6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดจำนอง สมาชิกจะเป็นผู้ชำระเอง
 7. ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน และ / หรือ สิทธิพึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์
 8. สมาชิกจะต้องส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้เป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายจะเท่ากับจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่
 9. เงินกู้ประเภทนี้ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน

หลักประกัน

 1. โฉนดที่ใช้จดจำนองกับสหกรณ์

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินเพื่อการเคหะ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิและผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้จะขาย
 3. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ของผู้กู้และคู่สมรส ,ของผู้จะขายและคู่สมรส
 4. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบหย่า สำเนาใบมรณะบัตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส, ของผู้จะขายและคู่สมรส
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน/สัญญาจำนอง/สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พร้อมราคาประเมินจากกรมที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ผู้ขอกู้เป็นผู้ออก (ราคาประเมินขึ้นอยู่กับบริษัทประเมิน)
 6. นำโฉนดที่ดินไปขอราคาประเมินที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาในท้องที่
 7. รูปถ่ายที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด ที่นำมาจำนอง ประกอบด้วย รูปถ่ายบริเวณที่ดินสภาพของที่ดินทั่วไปและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 4 ด้าน หรือรูปถ่ายหลักเขตของที่ดินที่ตั้งอยู่อย่างน้อย 4 ภาพ
 8. แผนผังแสดงที่ตั้งและทางเข้าที่ดิน พร้อมแบบแปลนอาคาร (กรณีซื้อบ้าน)/แผนการก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตสร้างบ้าน และสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน)
 9. สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้กู้
 10. คำขอกู้ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา และผู้กู้ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สหกรณ์
 11. ผู้เป็นเจ้าของหลักฐานต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของตนทุกฉบับ
 12. กู้เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินแนบเอกสารจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายอาคารพร้อมที่ดินประกอบคำขอกู้ต่อสหกรณ์ด้วย
 13. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองให้แนบเอกสารที่กู้ไว้กับธนาคารที่นำทรัพย์ไปจำนองประกอบคำขอกู้ต่อสหกรณ์ด้วย
 14. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมายเหตุ
(1) คำว่า “คู่สมรส” ให้หมายความรวมทั้งชายหญิงที่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และชายหญิงที่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันด้วย
(2) หากผู้กู้ไม่มีคู่สมรส ให้ระบุข้อความว่า “ไม่มีคู่สมรส” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารหนังสือกู้เงินด้านหลังที่มีข้อความ “คำยินยอมของคู่สมรส”
(3) ให้ผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. สัญญาเงินกู้พิเศษ
 3. สัญญาจำนำ
 4. ในกรณีที่จำนองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการกู้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยระบุชื่อสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้กู้เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย