1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการเงินกู้สวัสดิการเจ็บป่วยของสมาชิกและครอบครัว (กรณีผู้ป่วยใน)

การบริการเงินกู้สวัสดิการเจ็บป่วยของสมาชิกและครอบครัว (กรณีผู้ป่วยใน)

วงเงินกู้

ไม่เกิน 100,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. เงินกู้สวัสดิการเจ็บป่วยของสมาชิกและครอบครัว (กรณีผู้ป่วยใน) เพื่อช่วยเหลือสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ด้านสุขภาพ
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด โดยส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 งวด
 3. สมาชิกที่จะกู้เงินประเภทนี้ต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 4. ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ต้องไม่เกิน 24 งวด สมาชิกจะต้องส่งต้นเงินต้นชำระหนี้เงินกู้เป็น งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายจะเท่ากับจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่
 5. เงินกู้ประเภทนี้ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน

หลักประกัน

 1. ต้องมีผู้ค้ำประกันสามัญไม่น้อยกว่า 1 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินโครงการสวัสดิการฯ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้
 5. สำเนาใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล หรือ
 6. เอกสารที่แสดงได้ว่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สำเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล / สำเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน) , กรณีคลอดบุตร