1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสมัครสมาชิกและชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

การบริการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสมัครสมาชิกและชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

วงเงินกู้

วงเงินให้กู้ไม่เกินจำนวนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า เงินค่าสมัคร และเงินบำรุงรายปี ที่สมาชิก ต้องชำระในปีนั้น ๆ

หลักเกณฑ์ 

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. สมาชิกที่จะเข้าโครงการนี้ต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักภายใน 90% ของเงินเดือน
 3. สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
 4. ส่งชำระคืนไม่เกิน 10 งวด

หลักประกัน

 1. ต้องมีผู้ค้ำประกันสามัญไม่น้อยกว่า 1 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินโครงการสวัสดิการฯ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้
 5. ชุดเอกสารสมัครสสธท.ที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สำเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล / สำเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)


หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการนำส่งเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯและกองทุนสวัสดิการสมาชิกฯ เอง

ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการเพื่อสมัครสมาชิก/ต่ออายุ สสธท. / กสธท.