1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้พิเศษ เพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (รีไฟแนนซ์)

การบริการด้านเงินกู้พิเศษ เพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (รีไฟแนนซ์)

วงเงินกู้

ไม่เกินจำนวนหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

หลักเกณฑ์ 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 2. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ก่อนที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินการจ่ายเงินกู้ และต้องคงสมาชิกภาพไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเงินกู้
 3. สมาชิกที่จะเข้าโครงการรีไฟแนนซ์ต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้หักตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 4. สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ
 5. ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้
  1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 70 ปี ตามระเบียบของสหกรณ์
  2. สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 60 ปี
 6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการไถ่ถอนและจดจำนอง สมาชิกจะเป็นผู้ชำระเอง
 7. สมาชิกสามารถไถ่ถอนที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน ได้หลังจากส่งชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้
 8. ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน และ / หรือ สิทธิพึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์
 9. สมาชิกจะต้องส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้เป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้ายจะเท่ากับจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่

หลักประกัน

 1. โฉนดที่ใช้จดจำนองกับสหกรณ์

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินตามโครงการฯ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิและผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคำขอกู้เงิน ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 3. ของผู้กู้ และคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัว , สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดินและคู่สมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร ของเจ้าของที่ดินและ คู่สมรส (ถ้ามี พร้อมฉบับจริง)
 9. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. ที่เสนอเป็นหลักประกันทุกหน้า
 10. ใบยินยอมมอบโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก. ค้ำประกันเงินกู้ ของเจ้าของที่ดินและคู่สมรส
 11. สำเนาสัญญาจำนองและยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินที่ติดภาระจำนอง
 12. ภาพถ่ายที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 13. หลักฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. สัญญาเงินกู้พิเศษ
 3. สัญญาจำนำ
 4. ในกรณีที่จำนองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันการกู้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยระบุชื่อสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้กู้เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 5. การจัดทำนิติกรรม สมาชิกต้องเตรียมเอกสารในการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินให้ครบสมบูรณ์ เพื่อมิให้เกิดการผิดพลาด ในกรณีที่ดินติดภาระจำนองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น จะต้องนัดเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินไปพร้อมกันในวันที่ไปจำนองที่ดิน เพื่อไถ่ถอนจำนองและนำมาจำนองกับสหกรณ์ฯ แทน


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินพิเศษเพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (รีไฟแนนซ์)