1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้ฉุกเฉิน

การบริการด้านเงินกู้ฉุกเฉิน

วงเงินกู้
- กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิก
 • กู้ได้ทันทีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
 • ชำระเงินภายใน 12 งวด
 • สมาชิกที่ส่งชำระคืนต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินยังไม่หมด จะยื่นกู้ใหม่ได้ต่อเมื่อส่งชำระคืนต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50


เอกสารประกอบการกู้เงิน
 1. คำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรอง เงินเดือนคงเหลือสุทธิ
 2. ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ลงชื่อเป็นพยานจำนวน 2 คน ในใบคำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ
สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น (ทั้งนี้ถ้ามีการกู้เงินประเภทอื่นวงเงินกู้รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น)

ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินฉุกเฉิน