1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิด้านดูแลสุขภาพ

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิด้านดูแลสุขภาพ

วงเงินกู้

 1. ด้านส่งเสริมป้องกัน อาทิ ซื้ออุปกรณ์เพื่อการออกกําลังกาย ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท
 2. ด้านการรักษา อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ แว่นตา, รองเท้า ตามที่จ่ายจริง
 3. ด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ อาทิ การทําศัลยกรรม คอร์สฝึกบุคลิกภาพ คอร์สลดน้ําหนัก คอร์สออกกําลังกาย ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท

หลักเกณฑ์

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. ส่งชำระคืนภายใน 144 งวด
 3. สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เพื่อบุคคลในครอบครัวและญาติสายตรงได้

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ให้ใช้บุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของเงินกู้สามัญ

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. สําหรับการรักษา และการปรับปรุงบุคลิกภาพ แนบใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสนอราคา/ใบประเมิน ค่าใช้จ่าย/ใบเสร็จรับเงิน สําหรับการส่งเสริมป้องกัน แนบใบเสร็จรับเงิน/ใบเสนอราคา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 1. เมื่อสมาชิกทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้นําใบเสร็จรับเงินมาส่งให้สหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ (ส่งเสริม/รักษา/ปรับบุคลิกภาพ)