1. หน้าแรก
 2. บริการของสหกรณ์/เงินกู้
 3. การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว

การบริการด้านเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว

วงเงินกู้

 1. ท่องเที่ยวในประเทศ ไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่เกิน 150,000 บาท

หลักเกณฑ์

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 2. ทําสัญญาก่อนวันเดินทางไม่เกิน 30 วัน
 3. ส่งชำระคืนภายใน 144 งวด
 4. สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี แต่ถ้าผิดเงื่อนไขจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 5. ต้องชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนงวดที่ทําสัญญาจึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน

 1. กรณีสมาชิกต้องการใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 2. กรณีสมาชิกกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกันดังนี้
  วงเงินกู้ (บาท)จำนวนผู้ค้ำประกัน
  50,000 บาทหรือน้อยกว่า1 คน
  50,001 - 150,000 บาท2 คน

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน

 1. คําขอกู้เงินสวัสดิการ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงชื่อรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานลงนามบันทึกความเห็นชอบด้านหลังคําขอกู้เงิน
 2. สําเนาใบจอง หรือสําเนาตั๋วเครื่องบิน กรณีไปกับทัวร์ หรือประมาณการรายจ่าย กรณีเดินทางเอง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบันของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการทําสัญญาเงินกู้ (เมื่อสมาชิกได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แล้ว)

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินทั้งหมด
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการ
 3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
 5. สําเนาการจดทะเบียนหย่า / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล / สําเนาใบมรณบัตร / เอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้านามหญิง (ทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ถ้ามี)
หมายเหตุ :
 1. สมาชิกต้องยื่นเอกสาร เช่น สําเนา Passport หรือสําเนา Visa หรือใบเสร็จค่าที่พัก หรือใบเสร็จค่าน้ํามัน หรือใบเสร็จค่าอาหาร หรือรูปถ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ภายใน 15 วันหลังจากเดินทางกลับ
 2. สมาชิกสามัญ 1 คน สามารถค้ำประกันได้ 6 สัญญา


ดาวน์โหลดเอกสาร
 1. กู้เงินสวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว